Premium
Сфери на дейност
Професионален опит

Специализирал е вещно и корпоративно право като следдипломна квалификация. Бил е на ръководна позиция в Комисията за финансов надзор и участвал в екипи, разработвали основни нормативни документи, регулиращи сделките с ценни книжа, финансови инструменти и стартиране на дейността на Българска фондова борса/1996 г./. От 1993 е вписан като адвокат. От 2000г. е вписан като нотариус под № 367 в регистъра на Нотариалната камара на Република България.

Образование

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет “Св.Св. Климент Охридски” през 1976г.

Локация
Карта на гр. София, бул.Шипченски проход № 47, ет.2 гр. София, бул.Шипченски проход № 47, ет.2 +359 2 987 77 88