Александър Иванов Чакъров

Сфери на дейност
Професионален опит

Нотариални консултации в устен или писмен вид; Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи; Учредяване на вещно право върху недвижим имот; Изготвя и заверява пълномощни; Договори; Договори за прехвърляне на дялове и акции

Локация
Карта на гр. София, бул. Патриарх Евтимий 5, партер гр. София, бул. Патриарх Евтимий 5, партер +359 2 980 3577, +359 2 986 6789