Ради Георгиев Георгиев

Адвокатска кантора „Калайджиев & Георгиев“
  • гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55
  • опит
Практика

Търговско право; Застрахователно право; Сливания и придобивания; Авторско право; Ценни книжа; Трудово право; Право на индустриална собственост; Конкурентно и антимонополно право; Административно право; Съдебни и административни производства.

Професионален опит

Управляващ съдружник. Завежда сектори: Застрахователно право; Инвестиционни посредници; Авторски и сродни права; Конкурентно и антимонополно право; Административни и административно-наказателни производства. Предишен опит: - Адвокат към консултантска фирма “Корпорит адвайзърс” ООД (1995 – 1999 г.); - Съдружник в консултантска фирма “Ийстло” ООД (2000 – 2006 г.); Участвал е в осъществяването на цялостната юридическа подготовка и всички етапи от процеса по извършването на чуждестранна инвестиция в банка, поставена под особен надзор от БНБ, и последващото оздравяване и възстановяване на нормалната дейност на банката; През периода 1997 – 1999 г. е юридически консултант на “Евробанк” АД; Участвал е в преговорите и е консултирал договорите по приватизационни сделки; Участвал е в изготвянето на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, проспекти за увеличаване капитала на публични дружества и актуализацията им. Осъществявал е юридическата подготовка по лицензиране на инвестиционни посредници, приватизационни фондове, сега холдинги, както и регистрацията на други емитенти от Комисията за финансов надзор; Осъществил е цялостната юридическа подготовка по лицензирането на застрахователно дружество и разработването на всички необходими документи за стартиране на дейността му; Заемал е длъжността член на управителния съвет на „Застрахователно дружество Евро инс” АД (1998 -2003 г.); Участвал е активно в осъществяването на инвестиционната програма на “Шел България” и “Шел Газ България” ЕАД в България; Консултирал е по отделни казуси KPMG-България. Понастоящем: Адвокат, Софийска адвокатска колегия (от 1996 г.); Член на надзорния съвет на „Застрахователно дружество Евро Инс” АД (от 2003 г.); Организира юридическите аспекти на дейността на „Еврохолд България” АД и „Евроинс иншурънс груп” ЕАД, свързана със сделки за сливания и придобивания в чужбина; Организира текущо консултиране на публични дружества, инвестиционни посредници и на едно от най-големите български издателства.

Образование

Завършил е Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 1995 г. Положил теоретико-практически изпит - 1996 г.

Езици

английски
френски
руски.

Локация
София, бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55 +359 2 980 40 21