Маргарита Славова Калайджиева

Адвокатска кантора „Калайджиев & Георгиев“
  • гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55
  • опит
Практика

Вещно право; Търговско право; Публично предлагане на ценни книжа и публични дружества; Кредити и обезпечения; Конкурентно и антимонополно право; Чуждестранни инвестиции; Приватизация; Авторско право
Медийно право
Реклама; Административно право; Съдебни и административни производства.

Професионален опит

Съдружник. Завежда сектори: Вещно право – инвестиционни проекти в недвижими имоти; Обезпечения; Дружествено право; Публични дружества и други емитенти; Медии и реклама; Съдебни и арбитражни производства. Предишен опит: - Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет - асистент (1993 – 1994 г.); - Адвокат към консултантска фирма “Корпорит адвайзърс” ООД (1995 – 1999 г.); - Съдружник в консултантска фирма “Ийстло” ООД (2000 – 2006 г.); Участвала е в изготвянето на документацията и цялостната юридическа подготовка по учредяването и лицензиране на банки от БНБ, както и на инвестиционни посредници, публични дружества и други емитенти от Комисията за финансов надзор; Участвала е активно в проектите по реализация на инвестиционната програма на компанията Royal Dutch Shell в България, в изготвянето на правни анализи, консултиране на договорите и водене на преговорите; Участвала е в преговорите и е консултирала договорите по много приватизационни сделки на промишлени предприятия в страната; Участвала е в изготвянето на проспекти за публично предлагане на акции при учредяване и увеличаване капитала на публични дружества и актуализацията им, както и на проспекти за емисии облигации; Участвала е в изготвяне на оздравителни планове на дружества в несъстоятелност, в съдебните производства и в цялостния процес по възстановяване на нормалната им дейност; Лектор на Първата национална конференция „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазването” – 01.02.2006 г., тема „Защита на личните данни в процеса на въвеждане на електронно здравеопазване”. Понастоящем: Адвокат, Софийска адвокатска колегия (от 1993 г.); Консултира и осъществява процесуално представителство по вещноправни договори и проблеми, обслужва инвестиционни проекти по изграждане на комплекси, ваканционни селища и селища от затворен тип, наемни правоотношения и проблеми с наематели в търговски комплекси. Постоянни клиенти в тези области са “Шел България” ЕАД и други; Консултира и осъществява процесуално представителство на банки по дела, свързани с кредити и обезпечения, вещноправни проблеми и др. проблеми в дейността им; Организира постоянното юридическо обслужване на публични и други дружества, сред които „Витогаз България” ЕАД, рекламни агенции и други.

Образование

Завършила е Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 1991 г. Положила теоретико-практически изпит - 1992 г.

Езици

немски
английски
руски.

Локация
София, бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55 +359 2 980 40 21