Гергана Върбанова

Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“
  • гр. Варна, ул. „Дрин“ №10, ет.1, ап.60
  • опит
Практика

търговско и дружествено право; юридически лица с нестопанска цел; данъчно и административно право; облигационно право; вещно право и сделки с недвижими имоти; гражданско и семейно право; процесуално представителство съдействие по дела;

Професионален опит

Адвокат Гергана Върбанова е съосновател и управляващ съдружник в Адвокатска кантора “Върбанова и Тодорова” – гр. Варна. Адвокат Върбанова е от малкото специалисти в България, които са сертифицирани и работят под Общите условия на FIDIC и има богат опит в областта на търговското и дружественото право. Адвокат Върбанова е консултирала изграждането на търговски комплекси на територията на източна България и има натрупан сериозен опит в областта на обществените поръчки и организирането, и провеждането на тръжни процедури за водещи търговски дружества. Адвокат Гергана Върбанова има над 10 години професионален стаж като адвокат.

Образование

Сертифициран дистанционен курс „Правосъдие“ организиран от еdX – Harvard University, USA; Докторант на самостоятелна подготовка, с тема на научния труд в областта на облигационното право.

Езици

английски език

Сертификати
Сертифициран дистанционен курс „Въведение в правото на ЕС“, Europa Institute at Leiden Law School, Leiden University, Holland; Преминато обучение по Практическо Приложение на жълта книга по FIDIC – „Договорни условия за техническо оборудване и проектиране – строителство“ – издаден Сертификат за преминато обучение от FIDIC и BACEA; Преминато обучение по управление на искове и разрешаване на конфликти под Общите условия на FIDIC – и издаден Certificate for attending an international contract training course – 23-24 April 2009 organized by ECV, FIDIC and BACE; Преминато обучение по медиация при БТПП и вписван медиатор в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Обучение – „Нов Граждански Процесуален Кодекс”; Специализация „Морско право“;
Локация
Варна, ул. „Дрин“ №10, ет.1, ап.60 +359 897 872 010