Веселин Тодоров

  • гр. Варна, бул."Съборни" 19А, ет.2, офис 4
  • опит
Практика

ГРАЖДАНСКО ПРАВО И СЪДЕБЕН ПРОЦЕС; ТЪРГОВСКО ПРАВО; ФИРМЕНО (КОРПОРАТИВНО) ПРАВО;ВЕЩНО ПРАВО; ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО (ДОГОВОРИ);СЕМЕЙНО ПРАВО; НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС; ТРУДОВО ПРАВО; ДАНЪЧНО ПРАВО; НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС; ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО;

Професионален опит

- Кантората има опит в различни области на правото с акцент върху гражданско, търговско, облигационно, вещно, семейно, наследствено, данъчно и административно право; - Адвокатската кантора притежава опит и в обслужването на чуждестранни клиенти; - Адвокат Веселин Тодоров притежава опит в правната защита на фирми и юридически лица; - Кантората предоставя правна защита при имотни и парични спорове, наемни и арендни правоотношения, наследствени дела, делби, бракоразводни дела, дела за родителските права върху децата, дела за издръжка, дела за смяна на име, дела за защита от домашно насилие, правна защита при спорове между членове на етажна собственост, всякакви административни дела, дела срещу държавата, дела против общините, и общинските администрации, дела за обезщетение от нищожни и незаконосъобразни актове на държавната или общинската администрации, дела против дружества монополисти, завеждане и водене на изпълнителни дела пред държавни и частни съдебни изпълнители; - Кантората предоставя комплексно правно обслужване на фирми и търговски дружества, включващо: бърза регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, СД, АД, ЕАД, ДЗЗД, БУЛСТАТ, НАП, промяна в обстоятелства за вече съществуващи фирми, преобразуване, смяна на съдружниците, смяна на управител и прокурист, ликвидация, заличаване, защита при извършване на ревизии и данъчни проверки, защита срещу налагане на обезпечителни мерки, защита по търговски спорове, защита срещу претенции от контрагенти търговци и физически лица, абонаментно правно обслужване; - Кантората притежава опит в договаряне, съставяне, съгласуване и сключване на договори, правни консултации, изготвяне на завещания и договори за дарения и прехвърляне на имоти срещу издръжка и гледане, изготвяне на проекти за нотариални актове, съдействие и представителство пред нотариус при сделки, с имоти, пълномощни, изготвяне на нотариални покани, записи на заповед, търговски и граждански договори и пр. - Адвокатска кантора "ТОДОРОВ" осъществява процесуално представителство по наказателни дела от частен и от общ характер, защита пред органите на досъдебното производство, сключване на споразумение с прокуратурата, консултации по наказателно-правни въпроси и пр.; - Комплексно правно обслужване на физически и юридически лица.

Локация
Варна, бул."Съборни" 19А, ет.2, офис 4 0888 570192