Морско право

Морско право е система от принципи и норми, които определтя юридически режим на Световния океан, статутът на морските пространства и всичко, което е свързано между държавите при използването и опазването на световния океан. Това право се занимава с всичко в сферата на превоз на стоки по море, транспорт, добив на полезни изкопаеми и т.н. Морското право се занимава и с подготовка на проекти на международни договори в тази област – договори по неуредени до момента проблеми на взаимоотношенията на държавите в световния океан или пък проблеми, които не са добре уредени.

Валентин Георгиев

София, Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“,
+359 2 937 65 32 Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“, София
Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1982 г.